ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสวนผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี บนพื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 98 ไร่ 3 ตารางวา
เดิมคณะผู้ก่อตั้งโรงเรียน ประกอบด้วย กรรมการสภาตำบลสวนผึ้ง คหบดีและข้าราชการประจำกิ่งอำเภอสวนผึ้งขณะนั้น เสนอให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตะนาวศรีรัฐประชาสวรรค์” แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา” กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
ปัจจุบันทำการสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) รับนักเรียนทั้งชาย - หญิง ประเภทเดินเรียน และจัดที่พักให้นักเรียนบ้านไกลได้อาศัย

สภาพปัจจุบัน
สัญลักษณ์และอุดมการณ์ของโรงเรียน
สัญลักษณ์ของโรงเรียน รวงผึ้งเกาะกิ่งไม้ในใบเสมา
รวงผึ้ง : ความสามัคคี ความอุตสาหะ ความอ่อนหวาน
ความฉลาดหลักแหลม
เสมา : ขอบเขตคุณธรรม ความดีงาม
อักษรย่อ ส.ผ
สีประจำโรงเรียน ชมพู - ขาว
ปรัชญาโรงเรียน ปญญา โลกสมิ ปชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก
คำขวัญ เรียนดี ประพฤติดี มีพลานามัย

ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 309 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180 โทรศัพท์ 032-395152 , 032-395157 โทรสาร 032-395442
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรมดี วิชาการเด่น โดยเน้นสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

พันธกิจ
1. จัดบรรยากาศทางวิชาการที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียน
2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูยุคปฏิรูป
4. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและรองรับ การกระจายอำนาจ

เป้าประสงค์
นักเรียนไดัรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

กลยุทธ์ขององค์กร
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
การเพิ่มแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
3. พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
4. พัฒนาคุณลักษณะที่พังประสงค์ของนักเรียน โดยเน้นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
สุขภาพกายสุขภาพจิต ห่างไกลยาเสพติด และคุณลักษณะด้านอาชีพ
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง

รายนามผู้บริหาร

1. นายอุดร นิยมสุจริต พ.ศ. 2519 - 2523
2. นายณรงค์ โพธิ์มี พ.ศ. 2523 - 2535
3. นายพร เชยจิต พ.ศ. 2535 - 2536
4. ว่าที่ ร.ต.ไสว ทองภาษี พ.ศ. 2536 - 2539
5. นายชัยรัตน์ เผดิมรอด พ.ศ. 2539 - ธันวาคม พ.ศ. 2542
6. นายจำรัส มากแก้ว ธันวาคม พ.ศ. 2542 - มกราคม พ.ศ. 2543
7. นายประจบ โพธิ์ปาน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 - ตุลาคม พ.ศ. 2543
8. ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - พฤศจิกายน พ.ศ.2544
9. นางจำรัส ระหว่างบ้าน ธันวาคม พ.ศ. 2544 - ธันวาคม พ.ศ. 2549
10. นายณรงค์ สุทธิวิรัช มกราคม พ.ศ. 2550 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
11. นายเกษม อุ่นมณีรัตน์ มีนาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

**************


บุคลากรโรงเรียนสวนผึ้ง

บุคลากรโรงเรียนสวนผึ้ง
1. นายเกษม อุ่นมณีรัตน์ ศษม. (การบริหารการศึกษา)
2. นายจิระศักดิ์ พิริยะกุล ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
3. นายนัทที พัฒนะผล ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
4. นายจำลอง จันทร์พันธ์ ค.บ. (ภาษาไทย)
5. นายสมภพ พวงกลิ่น กศ.บ. (ภาษาไทย)
6. นายนพรัตน์ อินทรศร ค.บ. (ภาษาไทย)
7. นางนุชนารถ พงศ์อนันต์ ค.บ. (ภาษาไทย)
8. นางปราณี วจนานนท์ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ) คบ. (ภาษาอังกฤษ)
9. นางกุหลาบ เสือเฒ่า ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
10. นางพรทิพย์ เทพาสถิตย์ ค.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
11. นางสายพิน เคลือบเต็ง ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
12. น.ส.พัชรี สุกิตติรุ่งเรือง ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
13. น.ส.นันท์มนัส คำเอก อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
14. นายทรรศน์ ปานเจริญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์ / พลศึกษา)
15. นางไพจินต์ ปานเจริญ กศ.บ. (คณิตศาสตร์ / ธุรกิจศึกษา)
16. นางเรืองศรี ตรีสุคนธ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีทางการศึกษา)
17. น.ส.มัณฑนา สุทธินัย ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
18. นางศรีพร โมนยะกุล ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
19. น.ส.วราภรณ์ ศิลปพงษ์ กศ.บ ชีววิทยา
กศ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
20. นางอารีรัตน์ บัวขาว ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
21. น.ส.สรินธร พรประดิษฐ์ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
22. นางจริยา เนียมจำเริญ กศ.บ. (เคมี)
23. นายวิชัย วรพจน์มงคล ค.บ. (สังคมศึกษา)
24. นายสุรเศรษฐ์ บุญเกตุ ศษ.ม. (ประชากรศึกษา) สังคมศึกษา
25. นางกาญจนา พันธ์ภักดี ค.บ. (สังคมศึกษา)
26. นายบุญเทอด อรมุต ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
27. นายอนุชา ตรีสุคนธ์ กศ.บ. (พลศึกษา)
28. นายปัญญา เกิดฤทธิ์ ศษ.บ. (พลศึกษา-สุขศึกษา)
29. นายอัมพร แสวงรักษ์ ค.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
30. นายนิวัติ เคลือบเต็ง ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
31. นายชุมพล คชสังข์สีห์ กศ.บ. (ดุริยางค์ศาสตร์สากล)
32. นายเอนก สังข์ทอง ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
33. นายบรรจบ บัวขาว ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
34. นายดำรงค์ บุญเลิศ ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
35. นายทรงกลด แสงอ่อน ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
36. นายโอฬาร เกษมราษฎร์ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา / พลศึกษา)
น.บ. (นิติศาสตร์)
37. นางประภา จันทร์พันธ์ ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
38. นางผ่องศรี ฤทธิเดช ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
39. นางลักขณา ด้วงปรึกษา ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)
40. นายจงรัก เมฆพันธ์ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
41. นายเกตุสุวรรณ ยิ่งยงสันต์ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
42. นางจินดาพร กลิ่นหวล ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


พนักงานราชการ
1. น.ส.รุจิรา สุทธิประเสริฐ ค.บ. (ภาษาไทย)
2. น.ส.แสงเทียน พันกุล ค.บ. (คณิตศาสตร์)ครูพิเศษ
1. น.ส.รสฌงค์ จินดาวงศ์ ป.ว.ส. (การบัญชี)
2. นางจิตติมา คชสังข์สีห์ ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
3. นายนราวุธ อุปโป ค.บ. (พลศึกษา)
4. น.ส.สุนี เทิดสกุลธรรม ค.บ. (การตลาด)
5. น.ส.จิราพร ผลจรัญ บธ.บ. (การตลาด , การจัดการ)
ศึกษาศาสตร์ การแนะแนว
6. น.ส.สุภรณ์ ทับทิมทอง ค.บ. สังคมศึกษา
7. นางสุวรรณา บุญแก้ว บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์


ลูกจ้างประจำ
1. นายมนัส ชะนะชัย พนักงานขับรถ
2. นายพานทอง ประจอมพล
3. นางอนงค์ รวมทรัพย์


ลูกจ้างชั่วคราว
1. นายแสวง ศิริเอก
2. นางพวน อินตา
3. นายอดุลย์ ปักดีนาค
4. นางณัฐพัชร์ ยืนทรัพย์

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ